REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego przez TEDI sp. z o.o. sp.k. S.K.A. z siedzibą w Suwałkach (KRS 0000471931, REGON 790012333, NIP: 8440002668, adres siedziby: ul. Wylotowa 3a, 16-400 Suwałki) pod adresem [_], w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 1. adres: ul. Wylotowa 3a, 16-400 Suwałki
 2. adres elektroniczny do kontaktu: [_]
 3. nr telefonu: [_]
 4. nr rachunku bankowego: [_]

§ 2

Przez użyte w niniejszym regulaminie zwroty należy rozumieć:

 1. Cena – cena brutto Towaru podana w złotych polskich, nie zawierająca kosztów dostawy Towaru;
 2. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówione Towary zostaną przygotowane do doręczenia w wybranej przez Klienta formie;
 3. Czat – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu kontaktu ze Sprzedawcą poprzez stronę internetową [_], w formie naprzemiennego wysyłania wiadomości tekstowych;
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Formularz kontaktowy – usługa świadczona droga elektroniczną poprzez bezpieczny formularz szyfrowany za pomocą protokołu SSL, umożliwiająca kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej;;
 6. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny pod adresem [_], umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny pod adresem [_], umożliwiający złożenie Zamówienia;
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub korzystającą z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 9. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 10. Konto Klienta – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca w szczególności: edytowanie danych Klienta, przeglądanie historii Zamówień, monitorowanie Zamówień;
 11. Koszt dostawy – wskazana przez Sprzedawcę, ponoszona przez Klienta opłata za dostawę Towarów, w przypadku dostawy realizowanej przez Sprzedawcę;
 12. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie;
 13. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2020 r. prawo przedsiębiorców;
 14. Przedsiębiorca-konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 15. Punkt odbioru – wskazany magazyn Sprzedawcy, w którym, którym można odebrać zamówione Towary;
 16. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
 17. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem [_];
 18. Sprzedawca – TEDI Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Suwałkach;
 19. Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie;
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów na zawierana między Sprzedawcą a Klientem z chwilą zaakceptowania Zamówienia przez Sprzedawcę. Własność Towarów przechodzi na Klienta z chwilą i w miejscu wydania Towarów przez Sprzedawcę Klientowi lub podmiotowi realizującemu dostawę;
 21. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
 22. Użytkownik Sklepu – każda osoba odwiedzająca stronę internetową pod adresem [_]
 23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zakupu Towarów od sprzedawcy;


Usługi świadczone droga elektroniczną

§ 3

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. [_]

 1. Przed skorzystaniem z możliwości świadczenia usługi należy się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Skorzystanie z usługi równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.


§ 4

 1. Klient ma możliwość utworzenia Konta, w którym gromadzone są dane dotyczące jego działań w Sklepie i skorzystania tym samym z usługi Konto Klienta.
 2. Klient może zrezygnować z Konta w każdym czasie bez podania przyczyny. Rezygnacja z Konta nie wpływa na realizację złożonych Zamówień.
 3. W celu założenia Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (pełniący również funkcję loginu), numer telefonu kontaktowego, numer NIP (jeśli posiada) oraz ustalone przez Klienta hasło.
 4. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne informacje niezbędne do zakończenia procesu rejestracji.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Konta z chwilą potwierdzenia rejestracji (moment zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi).
 6. Login i Hasło mają charakter poufny i nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek udostępnienia Hasła i Loginu osobie trzeciej bądź na skutek dokonywania przez osobę trzecią bez zgody lub wiedzy Klienta zamówień przy użyciu jego Hasła i Loginu.
 7. Hasło może być w każdym czasie zmienione przez Klienta.
 8. Rezygnacja z usługi Konto Klienta może nastąpić w każdym czasie. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie z żądaniem zaprzestania świadczenia usługi Konto Klienta.


§ 5

 1. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową [_] ma możliwość skorzystania z usługi Newsletter.
 2. Skorzystanie z usługi Newsletter wymaga podania adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu [_], na który Sprzedawca będzie wysyłać informacje dotyczące działalności Sklepu, w tym w szczególności Towarów sprzedawanych w Sklepie.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi (zawarcie umowy) następuje z chwilą podania adresu e-mail w sposób wskazany w ust. 2.
 4. Skorzystanie z usługi Newsletter równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych.
 5. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić w każdym czasie. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie z żądaniem zaprzestania świadczenia usługi Newsletter.


§ 6

 1. Każda osoba ma możliwość skorzystania z usługi Formularz kontaktowy.
 2. Skorzystanie z usługi Formularz kontaktowy wymaga podania adresu e-mail, imienia i nazwiska/nazwy, numeru telefonu oraz wprowadzenia treści wiadomości, która ma zostać przekazana Sprzedawcy, w przeznaczonym do tego miejscu pod adresem [_].
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań do udzielenia jak najszybszej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, na adres e-mail wskazany w Formularzu kontaktowym;
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi (zawarcie umowy) następuje z chwilą podania adresu e-mail i treści wiadomości w sposób wskazany w ust. 2.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy może nastąpić w każdym czasie. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie z żądaniem zaprzestania świadczenia usługi Formularz kontaktowy.


§ 7

 1. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową [_] ma możliwość skorzystania z usługi Czat.
 2. Korzystanie z usługi Czat polega na wprowadzaniu wiadomości tekstowych w przeznaczonym do tego miejscu pod adresem [_].
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi (zawarcie umowy) następuje z chwilą wprowadzenia wiadomości w sposób wskazany w ust. 2
 4. Rezygnacja z usługi Czat następuje poprzez każdorazowe zaprzestanie korzystania z tej funkcjonalności.


§ 8

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz działalnością Sklepu (z wyłączeniem reklamacji dotyczących Towarów lub realizacji zamówień) można składać:
 2. pisemnie na adres: [_].
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [_].
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację, przedmiot reklamacji (w szczególności opis i datę stwierdzonej nieprawidłowości), wskazanie żądania, dane kontaktowe do osoby składającej reklamację.
 5. Reklamacje rozpoznawane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 9

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. dodać wybrane Towary do „koszyka”;
 2. wypełnić Formularz zamówienia podając następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (pełniący również funkcję loginu), numer telefonu kontaktowego, numer NIP (jeśli został nadany);
 3. wybrać sposób i adres dostawy zamówienia;
 4. wybrać rodzaj płatności;
 5. wysłać (zaakceptować) zamówienie przez użycie przeznaczonego do tego przycisku.

 1. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza Zamówienie lub informuje o niemożliwości jego realizacji - poprzez wysłanie informacji na adres e-mail Klienta, a w przypadku konieczności dodatkowych uzgodnień, kontaktuje się z Klientem.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca realizuje Zamówienia w dniach roboczych.
 4. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zapłaty od operatora płatności lub wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Realizacji podlegają wyłącznie Zamówienia zawierające wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email oraz warunki i dane dotyczące dostawy.
 6. W przypadku, gdy którykolwiek z Towarów objętych Zamówieniem jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy) i brak jest możliwości realizacji Zamówienia w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta. Klientowi przysługuje prawo anulowania Zamówienia w całości lub w części dotkniętej brakiem w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Milczenie poczytuje się za anulowanie Zamówienia w części dotkniętej brakiem.
 7. W przypadku Towarów objętych promocją, w tym w szczególności promocją co do ceny lub będących przedmiotem wyprzedaży, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. W przypadku wyczerpania się Towarów, o których mowa w ust. 8, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta. Klientowi przysługuje prawo anulowania Zamówienia w całości lub w części dotkniętej brakiem albo żądania realizacji zamówienia po cenie regularnej. Klient winien złożyć stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Milczenie poczytuje się za anulowanie zamówienia.
 9. Po zrealizowaniu Zamówienia, Sprzedawca może wysłać na adres poczty elektronicznej klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o Sprzedawcy, Sklepie i sposobie realizacji Zamówienia. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia i odesłania ankiety.


§ 10

 1. Czas realizacji Zamówienia i czas dostawy określane są przez Sprzedawcę po potwierdzeniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dostarczać Towary w terminie nie dłuższym niż [_] dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca może podawać orientacyjne, niewiążące czasy realizacji zamówienia i dostawy w odniesieniu do każdego z Towarów.
 4. Obliczając czas realizacji Zamówienia i czas dostawy bierze się pod uwagę kolejne dni robocze.
 5. Zamówienia przekazywane jest do doręczenia (wydania) po skompletowaniu wszystkich Towarów objętych Zamówieniem.
 6. Zamówienia dostarczane są:

 1. w przypadku wyboru dostawy organizowanej przez Klienta – w formie wskazanej przez Klienta, zaakceptowanej przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest określić wstępne warunki dostawy w uwagach składanych przy składaniu zamówienia.
 2. w przypadku wyboru dostawy organizowanej przez Sprzedawcę – w formie wybranej przez Klienta spośród udostępnionych przez Sprzedawcę;
 3. w przypadku wyboru odbioru osobistego – z Punktu odbioru wybranego przez Klienta spośród udostępnionych przez Sprzedawcę, w terminie uzgodnionym odrębnie przez Klienta i Sprzedawcę, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania przez Sprzedawcę o gotowości Zamówienia do odbioru.

 1. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt dostawy w przypadku wyboru dostawy organizowanej przez Sprzedawcę uwidoczniony jest przed złożeniem Zamówienia.
 2. Dostawa w formie wskazanej w ust. 6 pkt 2 dokonywana jest wyłącznie na terytorium Polski.


§ 11

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie Towary oraz pokrycia kosztów dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku ich nieuiszczenia sprzedawca może anulować Zamówienie (odstąpić od umowy) w terminie kolejnych 14 dni.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

 1. płatność internetowa PayU realizowana na zasadach określonych przez jej operatora – PayU S.A.z siedzibą w Poznaniu;
 2. płatność internetowa Przelewy24 realizowana na zasadach określonych przez jej operatora - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 1. Faktury VAT będą doręczane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej (papierowej).


SKŁADANIE REKLAMACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, RĘKOJMIA

§ 12

 1. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji przesyłki zawierające Towary winny być sprawdzane bezpośrednio przy odbiorze, w szczególności poprzez sprawdzenie, czy:

 1. przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona;
 2. zabezpieczenia nie noszą śladów ingerencji;
 3. Towary nie są zniszczone lub uszkodzone;
 4. Ilość i rodzaj Towarów są zgodne ze złożonym Zamówieniem.

 1. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji wszelkie ww. okoliczności, jak też inne uwagi odnośnie nienależytego wykonania umowy, winny być potwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta i osobę dokonującą doręczenia.
 2. Reklamacje można składać:

 1. pisemnie na adres: [_].
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [_].
 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację, przedmiot reklamacji (w szczególności opis i datę stwierdzonej nieprawidłowości), precyzyjne określenie żądania, dane kontaktowe do osoby składającej reklamację.
 2. Reklamacje rozpoznawane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


§ 13

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Towarów bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 3. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem wyłącza się przepisy o rękojmi sprzedaży zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Towarów można zgłaszać:

 1. pisemnie na adres: [_].
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [_].

 1. W zgłoszeniu należy precyzyjnie określić: dane identyfikujące osobę składającą reklamację, rodzaj wady i datę jej stwierdzenia, rodzaj zgłaszanego roszczenia, inne istotne okoliczności.


§ 14

 1. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-konsumentami.
 2. Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie.
 3. Oświadczenie może być złożone na formularzu dostarczonym Klientowi wraz z Towarem bądź znajdującym się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 5. Oświadczenie lub informacja o odstąpieniu od umowy powinny być wysłane:

 1. pisemnie na adres: [_].
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [_].

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 6. Klient w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeśli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PLIKI COOKIES

§ 15

 1. Sprzedawca zapewnia, iż przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych).
 2. W szczególności Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i wykonania zawartych umów.
 4. Oprócz przetwarzania danych w zakresie i na zasadach określonych w kolejnym paragrafie, Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi osobowymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

§ 16

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów nie wymaga zgody w związku z faktem, iż przetwarzane one będą wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, na potrzeby których są pozyskiwane.
 2. Informujemy ponadto, iż:

 1. podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe jest TEDI sp. z o.o. sp.k S.K.A. z siedzibą w Suwałkach (KRS 0000471931, REGON 790012333, NIP: 8440002668, adres siedziby: ul. Wylotowa 3a, 16-400 Suwałki);.
 2. podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne do zawarcia i należytego wykonania umów i usług objętych Regulaminem;
 3. przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko – w przypadku złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi Formularz kontaktowy lub Konto Klienta;
 • adres e-mail – w przypadku złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi Newsletter, Konto Klienta lub Formularz kontaktowy
 • adres zamieszkania – w przypadku złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi Konto Klienta;
 • numer NIP – w przypadku złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi Konto Klienta;
 • nr telefonu – w przypadku złożenia zamówienia, lub skorzystania z usługi Konto Klienta lub Formularz kontaktowy;
 • login i hasło – w przypadku skorzystania z usługi Konto Klienta.
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
 2. podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usług związanych z działalnością sklepu w tym w szczególności w zakresie księgowości, doradztwa (w tym doradztwa prawnego) i obsługą informatyczną Sklepu;
 3. podmioty zajmujące się dostawą Towarów;
 4. podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwe organy administracji publicznej i organy państwowe;
 5. podmioty zajmujące się obsługa płatności za Towary;
 6. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy i przedawnienia roszczeń związanych z umową lub przez okresy obowiązkowego przechowywania danych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są nadal przetwarzane przez Administratora i prawo i dostępu do tych danych.
 8. przysługuje będzie Panu/Pani prawo do prawo do informacji o: (a) celach przetwarzania danych osobowych; (b) odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; c) okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu.
 9. przysługuje Panu/Pani prawo do: (a) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; (b) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane; (c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi, dane przetwarzane są niezgodne z prawem, a nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie; (d) otrzymania danych osobowych udostępnionych Administratorowi i ich przesłania innemu administratorowi danych osobowych, wskazanemu przez Pana/Panią; (e) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).


§ 17

 1. W działalności Sklepu wykorzystywane są pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Sklepu, może powodować pewne ograniczenia, w tym negatywnie wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 4. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 6. Pliki Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń:

 1. uzyskanie bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3. zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PLl
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [_].
 3. Sprzedawca ma możliwość zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu.
 4. W przypadku wprowadzenia zmiany Regulaminu lub nowego regulaminu zmiana jest skuteczna w stosunku do trwających umów pod warunkiem, że:

 1. przyczyną wprowadzenia jest: zmiana przepisów prawa, zmiana sposobów płatności i dostaw, zmiana warunków technicznych (w tym funkcjonalności strony internetowej) prowadzenia Sklepu, zmiana treści umów wiążących Sprzedawcę z podmiotami trzecimi, dostosowanie do zmian dokonanych przez partnerów handlowych Sprzedawcy, istotna zmiana otoczenia rynkowego, w tym w szczególności stosowanych cen i innych warunków handlowych, siła wyższa;
 2. Klient został poinformowany o wprowadzeniu zmian i w terminie 14 dni otrzymania informacji nie wypowiedział umowy.

 1. W przypadku wprowadzenia zmian skutkujących wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższenia opłat dotychczasowych, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian.

Załącznik nr 1